POLITYKA PRYWATNOŚCI systemu Panel DEWELOPERa

Polityka Prywatności dotyczy zasad korzystania z serwisu pod adresem: paneldewelopera.pl i aplikacji mobilnej Panel Dewelopera dostępnej pod adresem https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.paneldewelopera.android, które w dalszej części Polityki Prywatności nazywane są „Serwisem”. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera następujące informacje:

1. Pojęcia użyte w Polityce Prywatności

1.1. Wydawcą Systemu Panel Dewelopera jest Property Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-743), ul. Jana Sebastiana Bacha 26A wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000335123, NIP: 521-353-80-80, e-mail: biuro@rynekpierwotny.pl.

1.2. Partnerem jest – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, która zawarła z Wydawcą umowę współpracy.

1.3. System – jest program komputerowy Panel Dewelopera, stworzony, utrzymywany i udostępniany przez Wydawcę na będących w jego dyspozycji serwerach, służący m.in. do zarządzania kontaktami z potencjalnymi klientami.

1.4. Serwis – stronę główną https://paneldewelopera.pl/ oraz jej podstrony, a także aplikację mobilną Panel Dewelopera dostępną pod adresem https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.paneldewelopera.android.

2. Postanowienia ogólne

2.1.Przedmiotem Polityki Bezpieczeństwa jest określenie zasad świadczenia drogą elektroniczną przez Wydawcę na rzecz Partnera następujących czynności:

2.1.1. udostępnienia możliwości korzystania z Systemu,

2.1.2. zapewnienia w systemie teleinformatycznym znajdującym się w dyspozycji Wydawcy zasobów na przechowywanie danych Partnera, które są dodawane do Systemu w związku z korzystaniem przez Partnera z Usług,

2.1.3. wsparcia technicznego w celu zapewnienia właściwego działania Systemu.

2.2. Każdorazowy zakres Usług, które będą realizowane przez Wydawcę na rzecz Partnera będzie określony w Zleceniu. Zlecenie może przewidywać również świadczenie przez Wydawcę na rzecz Partnera dodatkowych czynności, względem wskazanych w postanowieniu powyższego ustępu lub rozwiązania pozwalające Partnerowi na samodzielne zamawianie dodatkowych modułów do Systemu.

2.3. Korzystać z Usług można za pośrednictwem urządzenia końcowego (np. komputer) z:

2.3.1. dostępem do sieci Internet,

2.3.2. zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki internetowej Google Chrome lub Mozilla Firefox.

2.4. Do prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie do plików cookies zawarte są w postanowieniach pkt. 11 Polityki Bezpieczeństwa.

2.5. Zabronione jest dostarczanie przez Partnera w ramach Usług jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności naruszających prawa autorskie, prawa pokrewne, dobra osobiste osób trzecich lub naruszających dobre obyczaje, jak przykładowo dane o charakterze wulgarnym, czy obscenicznym.

2.6. Zabronione jest także przechowywanie przez Partnera w systemie teleinformatycznym znajdującym się w dyspozycji Wydawcy i udostępnionym Partnerowi, jakichkolwiek informacji lub danych o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza naruszających przewidziane przepisami prawa zasady przetwarzania danych osobowych lub prowadzenia marketingu.

2.7. Zabronione jest wysyłanie przez Partnera w ramach Usług niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zabronione jest również używanie przez Partnera w ramach Usług telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w sposób sprzeczny z wymogami określonymi w przepisie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Partner jest zobowiązany zadbać o to, by powyższe działania były prowadzone jedynie wobec tych osób, które wyraziły uprzednio wymagane przez prawo zgody.

2.8. W przypadku danych udostępnionych Partnerowi przez Wydawcę, Partner ma obowiązek korzystania z tych danych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz w takim zakresie, w jakim dopuszcza to Wydawca – zgodnie ze statusem danych, o którym mowa w pkt 4.10 i 4.11 Polityki Bezpieczeństwa.

2.9. Zabronione jest także podejmowanie przez Partnera jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza mających na celu lub mogących skutkować ingerencją w oprogramowanie Systemu lub uzyskania dostępu do danych innych Partnerów.

3. Zlecenia

3.1. Podstawą dla realizacji poszczególnych Usług przez Wydawcę na rzecz Partnera będzie Zlecenie, zawierane w formie pisemnej.

3.2. Zlecenie powinno określać co najmniej:

3.2.1. Co najmniej jedną Usługę, która ma być na jego podstawie świadczona przez Wydawcę na rzecz Partnera, co nie wyklucza wprowadzenia w Zleceniu mechanizmu, pozwalającego Partnerowi na samodzielne zamawianie dodatkowych modułów do Systemu z jego poziomu,

3.2.2. wynagrodzenie należne Wydawcy od Partnera w zamian za świadczenie Usług objętych Zleceniem, chyba że wysokość wynagrodzenia wynika z Cennika. Zlecenie może również z określeniem lub bez określenia wynagrodzenia wskazywać, że wynagrodzenie należne Wydawcy od Partnera za korzystanie z poszczególnych modułów Systemu będzie podawane w Systemie w sposób umożliwiający Partnerowi zapoznanie się z wysokością wynagrodzenia za dany moduł Systemu przed jego zamówieniem.

3.3. Zlecenie może przewidywać również świadczenie przez Wydawcę na rzecz Partnera dodatkowych czynności, jak przykładowo integracja Systemu z serwisem www Partnera, import do Systemu wskazanych przez Partnera danych, czy opracowanie mechanizmów wymiany danych między Systemem a systemami Partnera.

3.4. Integralną część Zlecenia stanowi pełnomocnictwo udzielane przez Partnera wskazanej w Zleceniu osobie do zawierania w imieniu Partnera poprzez System Panel Deweloper Zleceń w zakresie zmiany modułów, uruchomienia dodatkowych modułów, a także do wyłączania dodatkowo zakupionych modułów. Osobą umocowaną musi być osoba określona poprzez dokładne określenie z imienia i nazwiska oraz danych PESEL/Dowód Osobisty, której to konto w Systemie będzie miało nadane uprawnienia administratora. Zmiana osoby administratora w przyszłości nie wymaga zmiany Zlecenia, a jedynie przesłania do Wydawcy odpowiedniego oświadczenia na piśmie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zlecenia. Podpis Partnera pod Zleceniem na użytek pkt. c Zlecenia ma charakter podpisu jak pod Pełnomocnictwem w rozumieniu art. 99 § 1 k.c.

3.5. Partner dodatkowo w ramach Zlecenia może przedłożyć stosowne upoważnienie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zlecenia odnośnie umocowania Wydawcy względem podmiotów trzecich jakimi są Portale Rynków Nieruchomości, do współpracy w zakresie przekazywania danych leadów/ ofert, do Systemu.

3.6. Wydawca może odmówić zawarcia danego Zlecenia, w szczególności w przypadku: braku osiągnięcia z Partnerem porozumienia co do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację danego Zlecenia lub braku możliwości realizacji Zlecenia w terminie zaproponowanym przez Partnera.

4. System

4.1. Po zawarciu danego Zlecenia lub w terminie w nim określonym Wydawca umożliwi Partnerowi dostęp do Systemu.

4.2. O ile w Zleceniu nie postanowiono inaczej, Wydawca zapewnia w ramach bieżącej obsługi Systemu miejsce w zasobach swojego systemu teleinformatycznego na przechowywanie danych dodawanych przez Partnera do Systemu.

4.3. W przypadku wystąpienia błędów w Systemie, Partner powinien niezwłocznie jednak nie później niż w 24h od ich zaistnienia zgłosić Wydawcy wystąpienie tych błędów za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@rynekpierwotny.pl.

4.4. W przypadku, gdy wprowadzenie aktualizacji Systemu lub jego konserwacja będą wymagały ograniczenia możliwości korzystania z Systemu lub zawieszenia jego działania na czas dłuższy niż 15 minut, wówczas Wydawca poinformuje o tym Partnera z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Informacja będzie przekazana drogą mailową.

4.5. W innych przypadkach, a zwłaszcza gdy ograniczenie możliwości korzystania z Systemu lub zawieszenie jego działania będzie konieczne ze względów bezpieczeństwa, a w szczególności w przypadku ataków hackerskich lub wystąpienia innych zagrożeń, Wydawca poinformuje Partnera o takim ograniczeniu lub zawieszeniu, o ile będzie to w danych okolicznościach możliwe.

4.6. Z chwilą umożliwienia Partnerowi dostępu do Systemu, Wydawca udziela Partnerowi niewyłącznej licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do Systemu, w zakresie nieograniczonym terytorialnie, bez prawa do udzielania sublicencji, na następującym polu eksploatacji:

4.6.1. korzystanie z Systemu za pośrednictwem sieci Internet w ten sposób, by Partner mógł mieć do niego dostęp w dowolnym miejscu i czasie, przy zachowaniu Systemu na serwerach znajdujących się w dyspozycji Wydawcy.

4.8. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia Partnerowi powyższej licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do Systemu obejmuje wynagrodzenie za korzystanie z tych praw na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustępie 1 niniejszego paragrafu.

4.8. Licencja, o której mowa w postanowieniu ustępu 1 niniejszego paragrafu jest udzielona na czas trwania Zlecenia.

4.9. O ile nic innego nie wynika ze Zlecenia, Partner po zalogowaniu się do Systemu uzyskuje w szczególności możliwość:

4.9.1. zarządzania kontaktami, w tym dodawania danych nowych klientów,

4.9.2. gromadzenia ankiet oczekiwań obsługiwanych klientów,

4.9.3. zarządzania i śledzenia statusu oferty przedstawionej obsługiwanym klientom,

4.9.4. gromadzenia danych kontaktowych z formularzy pochodzących z Serwisu, oraz z innych podpiętych indywidualnie źródeł,

4.9.5. zarządzania kalendarzem zdarzeń.

4.10. W przypadku udostępnienia Partnerowi przez Wydawcę danych kontaktowych z formularzy pochodzących z Serwisu, Wydawca każdorazowo wskaże zakres zgód na przetwarzanie danych osobowych przez Partnera, jakie udzielił klient, przez nadanie danym odpowiedniego statusu:

4.10.1. „nieruchomość” – jeżeli klient wyraził zgodę na kontakt wyłącznie w celu prezentacji oferty konkretnej nieruchomości zaprezentowanej przez Partnera w Serwisie,

4.10.2. „inwestycje” - jeżeli klient wyraził zgodę na kontakt w celu prezentacji oferty wszystkich inwestycji prowadzonych przez Partnera lub ofert spełniających wskazane przez klienta kryteria.

4.11. Partner może następnie zmieniać te statusy w zależności od zgód, jakie uzyskał od danej osoby na dalszym etapie kontaktu z nią. Partner może również uzupełniać statusy o inne: „brak zgody na dalszy kontakt”, „zgoda na kontakt w przyszłości”.

5. Bazy danych

5.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Partnera z wykorzystaniem Systemu jest Partner.

5.2. W ramach świadczenia Usług, w Systemie zbierane mogą być różnego rodzaju dane, których zakres zależy od treści Zlecenia oraz modułów dokupionych z poziomu Serwisu.

5.3. W zakresie określonym funkcjami Systemu, Partner ma również możliwość samodzielnego importowania danych do Systemu.

5.4. Przed zakończeniem czasu obowiązywania Zlecenia oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia czasu obowiązywania Zlecenia Partner ma możliwość dokonania eksportu danych zgromadzonych w Systemie w związku ze świadczeniem Usług dla Partnera. Opłata za usługę opisaną w niniejszym ustępie jest określona w Cenniku lub w Systemie.

5.5. Po upływie czasu wskazanego w postanowieniu ustępu powyższego Wydawca będzie uprawniony do skasowania pozostawionych przez Partnera danych z Systemu.

5.6. Skasowanie danych zgromadzonych w Systemie w związku ze świadczeniem Usług dla Partnera, będzie dokumentowane protokołem, którego skan będzie przekazany do Partnera za pomocą poczty elektronicznej.

6. Zasady odpowiedzialności

6.1. Wydawca nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za szkodę lub krzywdę powstałą w wyniku korzystania z Usług przez Partnera. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Wydawcy, Wydawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Partnera. W przedmiotowym przypadku Partner zobowiązany jest zwolnić Wydawcę od odpowiedzialności, ponieść lub zwrócić poniesione z tego tytułu koszty i zaspokojone roszczenia, w tym zapłacone przez Wydawcę kary umowne, grzywny, kary administracyjne i inne oraz zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich.

6.2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:

6.2.1. przerwy w świadczeniu Usług zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezawinionych przez Wydawcę,

6.2.2. brak dostępu do Usług wynikający z nadużycia, oszustwa, działania hackerów lub siły wyższej,

6.2.3. usunięcie lub uniemożliwienie dostępu do bezprawnych danych znajdujących się w Systemie.

6.3. Wydawca jest uprawniony do zawieszenia świadczenia Usług na rzecz Partnera do czasu usunięcia naruszeń, gdy Partner korzysta z Usług w sposób sprzeczny z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, Regulaminem, Zleceniem lub Polityką Bezpieczeństwa.

6.4. O zawieszeniu Usług i przyczynach zawieszenia Partner zostanie poinformowany niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w Zleceniu.

6.5. W przypadkach zawieszenia świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym paragrafie Partnerowi nie przysługuje żadne odszkodowanie.

6.6. Odpowiedzialność Wydawcy z tytułu świadczenia Usług jest ograniczona wobec Partnera do wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez Wydawcę od Partnera przez czas świadczenia Usług, jednak nie dłuższy niż okres roku poprzedzającego wystąpienie szkody. Odpowiedzialność Wydawcy wobec Partnera nie obejmuje utraconych korzyści.

7. Czas trwania Zlecenia

7.1O ile w Zleceniu wyraźnie nie zaznaczono inaczej, Zlecenie zawarte jest na czas nieokreślony i każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Zlecenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w Zleceniu.

7.2. Wypowiedzenie Zlecenia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.3. Wydawca ma prawo wypowiedzieć Zlecenie ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

7.3.1. choćby jednokrotnego naruszenia przez Partnera pkt od 2.5 do 2.9 Polityki Bezpieczeństwa,

7.3.2. choćby jednokrotnego naruszenia przez Partnera praw autorskich do Systemu,

7.3.3. pozostawania przez Partnera w opóźnieniu z zapłatą jakiejkolwiek części wynagrodzenia na rzecz Wydawcy o więcej niż 14 dni.

8. Opłaty

8.1. W zamian za świadczenie Usług określonych w Zleceniu oraz Regulaminie, Polityce Bezpieczeństwa Partner zobowiązuje się uiścić na rzecz Wydawcy wynagrodzenie jednorazowe lub uiszczać wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej w Cenniku, Zleceniu lub w Systemie w przypadku zamawiania dodatkowych modułów do Systemu z jego poziomu. Należne Wydawcy wynagrodzenie określone będzie bezpośrednio w Systemie przed dokonaniem zakupu w specjalnie do tego wyodrębnionym miejscu Systemu. Kwota uważana za wymagalną jest kwota należną po dokonaniu uruchomienia dodatkowych modułów do Systemu z poziomu dedykowanego Administratora Systemu.

8.2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie określonym w Systemie na podstawie wystawionej przez Wydawcę faktury VAT. Faktura o której mowa dostarczona będzie do Partnera za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej w zależności od indywidualnych ustaleń Stron.

8.3. Wynagrodzenie miesięczne będzie płatne miesięcznie z góry w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.

8.4. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu należności wynikających z prawidłowo wystawionych faktur VAT Wydawcy przysługuje prawo do wystawiania Partnerowi not odsetkowych. Odsetki za opóźnienie należą się Wydawcy od dnia następnego od terminu płatności. Odsetki dokumentowane będą przez Wydawcę na podstawie wystawionej noty księgowej (obciążeniowej).

8.5. Wszystkie wynagrodzenia będą płatne przelewem na rachunek bankowy o numerze podanym każdorazowo w treści faktury.

8.6. System przewiduje również inne opłaty za poszczególne czynności Wydawcy. Opłaty przewidziane w Systemie są płatne w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury je dokumentującej.

8.7. W przypadku nieuregulowania przez Partnera w terminie jakiejkolwiek części wynagrodzenia jednorazowego, wynagrodzenia miesięcznego lub innych opłat na rzecz Wydawcy, bez uszczerbku dla uprawnienia, o którym mowa w pkt 7 Polityki Bezpieczeństwa, Wydawca ma prawo wstrzymania świadczenia całości lub części Usług na rzecz Partnera do czasu uregulowania należności wraz z odsetkami za opóźnienie. Wydawca zastrzega sobie prawo, dochodzenia należności za pełną wystawioną fakturę w tym okresie bez dokonywania not korygujących.

8.8. O skorzystaniu z prawa wstrzymania określonego w postanowieniu ustępu powyższego niniejszego paragrafu Wydawca informuje Partnera poprzez przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Partnera do kontaktu z Wydawcą lub w innej formie np. pisemnej.

8.9. Skorzystanie przez Wydawcę z prawa wstrzymania określonego w postanowieniu ustępu siódmego niniejszego paragrafu nie zwalnia Partnera z obowiązku uiszczenia wynagrodzenia za okres, gdy w wyniku skorzystania przez Wydawcę z prawa wstrzymania, Usługa lub Usługi nie były świadczone.

8.10. Dla uniknięcia wątpliwości, wszelka odpowiedzialność Wydawcy za szkody poniesione przez Partnera w związku z realizacją przez Wydawcę prawa wstrzymania, o którym mowa w postanowieniu ustępu siódmego niniejszego paragrafu, jest wyłączona.

8.11. W przypadku zalegania przez Partnera z uiszczaniem należności wynikających z zawartej umowy, Wydawca może podejmować, na koszt Partnera, wszelkie prawem dozwolone czynności, mające na celu wyegzekwowanie zaległych zobowiązań. W takim też przypadku Wydawca uprawniony jest nie zależnie od naliczania odsetek za opóźnienie, o których mowa w ustępie 4 niniejszego paragrafu do obciążenia Partnera dodatkową opłatą tj. zryczałtowaną opłatą 40 euro (przeliczone na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc) za koszty odzyskiwania należności. (Dz.U. z 2013 r. poz.403 Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych). Koszty odzyskiwania należności tj. odsetki oraz kwotę rekompensującą dokumentuje się wystawieniem noty księgowej (obciążeniowej).

9. Poufność

9.1. Strony zobowiązują się zachować w poufności i pozyskaną wiedzę wykorzystywać wyłącznie dla celów realizacji Zlecenia. Poprzez informacje objęte poufnością należy rozumieć wszelkie informacje uzyskane od drugiej Strony w trakcie lub w związku z realizacją Zlecenia, a także wszelkie informacje dotyczące jej treści.

9.2. W razie wątpliwości, czy określona informacja jest objęta poufnością, Strona zobowiązana jest zwrócić się do drugiej Strony o wyjaśnienie takiej wątpliwości. Aż do uzyskania pisemnej odpowiedzi o tym, że dana informacja nie jest objęta poufnością, Strona występująca z pytaniem ma obowiązek traktowania danej informacji jako objętej poufnością.

9.3. Zwolnienie z obowiązku zachowania informacji w poufności lub zaniechania ich wykorzystywania do celów innych niż wykonanie Zlecenia może nastąpić jedynie na podstawie uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

10. Reklamacje

10.1. Wszelkie reklamacje należy składać do Wydawcy pocztą elektroniczną na adres mailowy biuro@rynekpierwotny.pl.

10.2. W reklamacji należy podać dane Partnera niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Wydawcę.

10.3. Wydawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Partnera o wyniku jej rozpatrzenia terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

11. Pliki cookies

11.1. Wydawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Partnera (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wydawcy lub innych podmiotów.

11.2. Wydawca wykorzystuje zarówno pliki cookies wewnętrzne, czyli pochodzące z Systemu, jak i zewnętrzne, czyli pochodzące od innych niż Wydawca podmiotów.

11.3. Wydawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Partnera, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, dopasowywania treści Systemu do preferencji Partnera, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania Systemu, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

11.4. Wydawca informuje, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym.

11.5. Wydawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Partnera usunięte po ich zapisaniu przez Wydawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Partner.

11.6. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

11.6.1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

11.6.2. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

11.6.3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

11.6.4. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647.

11.7. Wydawca informuje także, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Partnera może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Systemu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

11.8. Wydawca wykorzystuje w aplikacji Advertising ID (Identyfikator wyświetlania reklam Google) w celu wysyłania użytkownikom powiadomień push (notyfikacji) oraz narzędzi analizujących zachowania użytkowników w aplikacji.

12. Dane osobowe powierzane Wydawcy

12.1. W przypadku zawarcia przez Partnera z Wydawcą Zlecenia, w celu jego wykonywania Partner powierza Wydawcy dokonywanie, w imieniu Partnera, przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ustępie poniższym, w zakresie i na zasadach określonych poniżej. Wydawca jest na tej podstawie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w imieniu Partnera wyłącznie w powyższym celu i w sposób określony poniżej.

12.2. Polecenie przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, zwane dalej „Danymi osobowymi”. Dotyczą one osób, których dane są przetwarzane z wykorzystaniem Systemu.

12.3. Powierzenie przetwarzania Danych osobowych obejmuje następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, usuwanie lub niszczenie.

12.4. Wydawca oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności poprzez wiedzę fachową, doświadczenie, wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych – by przetwarzanie Danych osobowych spełniało obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa Danych osobowych.

12.5. Wydawca zobowiązany jest do:

12.5.1. podjęcia przed rozpoczęciem dokonywania przetwarzania Danych osobowych i stosowania przez cały czas trwania przetwarzania środków organizacyjnych i technicznych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa Danych osobowych;

12.5.2. prowadzania wymaganej obowiązującymi przepisami dokumentacji ochrony danych osobowych, w tym wszelkich polityk, rejestrów, wykazów zbiorów;

12.5.3. współpracowania, na każde żądanie, z jakimkolwiek organem nadzorczym uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych w zakresie i sposób określonych przez ten organ;

12.5.4. dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony Danych Osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych;

12.5.5. zapewnienia by: dostęp do Danych osobowych miały wyłącznie osoby upoważnione do tego przez Wydawcę; osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązały się na piśmie do zachowania w tajemnicy tych Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

12.6. Wydawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Partnera za pośrednictwem poczty elektronicznej o:

12.6.1. jakimkolwiek postępowaniu lub orzeczeniu dotyczącym Danych osobowych, w tym zwłaszcza ich prawidłowego zabezpieczenia;

12.6.2. stwierdzonym przez Wydawcę naruszeniu ochrony Danych osobowych lub zagrożeniu takiego naruszenia wraz ze wskazaniem: charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane dotyczą; możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych osobowych; środków zastosowanych lub proponowanych przez Wydawcę w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków;

12.6.3. zapowiedzi albo rozpoczęciu przez organ nadzorczy kontroli lub postępowania wyjaśniającego dotyczącego Danych osobowych.

12.7. Wydawca zobowiązany jest do wspomagania Partnera, w sposób przez niego określony, we wszelkich sprawach dotyczących Danych osobowych, w szczególności poprzez:

12.7.1. udzielanie pisemnych wyjaśnień lub informacji;

12.7.2. udostępnianie dokumentów lub innego rodzaju zapisów;

12.7.3. umożliwianie: wglądu lub zapisania informacji przechowywanych w systemach informatycznych; dokonywania przeglądów stanu systemów informatycznych; przeprowadzania testów zabezpieczeń systemów informatycznych.

12.8. Obowiązek ten dotyczy także wspierania Partnera w wywiązywaniu się z obowiązku udzielania osobie, której dane dotyczą informacji na temat przetwarzania jej danych osobowych oraz wszelkich innych obowiązków Partnera, wynikających z korzystania przez osobę, której dane dotyczą z przysługujących jej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, praw.

12.9. Partner wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez Wydawcę z usług innego podmiotu przetwarzającego, zwanego dalej „Podprocesorem”, w celu wykonywania w imieniu Wydawcy wszystkich lub wybranych czynności przetwarzania Danych osobowych.

12.10. Wydawca zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Partnera o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Podprocesorów – w takim wypadku Partner uprawniony jest do wyrażenia wiążącego sprzeciwu wobec takich zmian. Informacja o tych zmianach powinna zostać przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej i zawierać:

12.10.1. imię i nazwisko/nazwę oraz dane kontaktowe Podprocesora;

12.10.2. określenie czynności przetwarzania Danych osobowych, w celu wykonywania których Wydawca będzie korzystać z usług Podprocesora.

12.11. W przypadku, gdy Podprocesor nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony Danych osobowych, pełna odpowiedzialność z tego tytułu wobec Partnera spoczywa na Wydawcy.

12.12. Partner uprawniony jest do przeprowadzania audytu Wydawcy w zakresie zgodności wykonywania przez niego czynności przetwarzania Danych osobowych z postanowieniami Zlecenia oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności w celu sprawdzenia wykonywania przez Wydawcę ciążących na nim obowiązków. O zamiarze przeprowadzenia audytu Partner zobowiązany jest zawiadomić Wydawcę z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem. Partner uprawniony jest do przekazania Wydawcy pisemnych zaleceń pokontrolnych wraz z terminem ich realizacji, który musi być odpowiedni i nie krótszy niż 30 dni od dnia ich przekazania Wydawcy. Jest on zobowiązany do wykonania obiektywnie uzasadnionych zaleceń pokontrolnych. Zalecenia nie mogą iść dalej niż wymogi wynikające z przepisów prawa. Korzystanie przez Partnera z uprawnień określonych w niniejszym punkcie nie może prowadzić do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Wydawcy.

12.13. Dane osobowe są powierzone Wydawcy na czas trwania Zlecenia. Po jego rozwiązaniu Partner może dokonać eksportu Danych osobowych na zasadach określonych w Polityce Bezpieczeństwa. Brak dokonania eksportu Danych osobowych w terminie wskazanym w Regulaminie, uprawnia Wydawcę do usunięcia Danych osobowych. Po dokonaniu przez Partnera eksportu Danych osobowych i rozwiązaniu Zlecenia Wydawca usunie Dane osobowe.

13. Dane osobowe

13.1. Parter w celu skorzystania z Usług musi wypełnić Zlecenie. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych Partnera – osoby fizycznej lub Pracowników Partnera. Również w korespondencji z Wydawcą Partner – osoba fizyczna lub Pracownik Partnera może podać swoje dane osobowe, by umożliwić Wydawcy udzielenie odpowiedzi, lub podać je w Systemie.

13.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z Usług. Bez podania danych osobowych świadczenie Usług przez Wydawcę nie będzie możliwe.

13.3. Wszelkie dane osobowe, które Partner - osoba fizyczna - lub Pracownik Partnera wprowadzi do Zlecenia, poda w Systemie lub w korespondencji z Wydawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Natomiast od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

13.4. Administratorem danych osobowych, o których mowa w § 25 Regulaminu, jest Wydawca.

13.5. Wydawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

13.6. Wydawca informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Serwisu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe.

13.7. Partner lub Pracownik Partnera mają prawo dostępu do swoich danych osobowych i mogą dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Wydawcy.

13.8. Od dnia 25.05.2018 r. Partner lub Pracownik Partnera będą mieli również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia ich danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Partner będący osobą fizyczną lub Pracownik Partnera będą mieli prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

13.9. Od dnia 25.05.2018 r. Partner lub Pracownik Partnera będą mieli również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania ich danych osobowych, w tym dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

13.10. Wydawca przetwarza dane osobowe Partnerów – osób fizycznych oraz Pracowników Partnera i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji Usług oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Wydawcy oraz jego usług.

13.11. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Wydawcy jest prowadzenie marketingu własnych usług oraz promocji Wydawcy.

13.12. Wydawca na podstawie udzielonej przez Partnera lub Pracownika Partnera dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Partnera lub Pracownika Partnera. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

13.13. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Zlecenia, a po jego zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Wydawcy na rzecz Partnera. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Wydawcę lub wyrażenia przez Partnera będącego osobą fizyczną, lub Pracownika Partnera sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.

13.14. Wydawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

13.15. Partner nie ma możliwości korzystania z Usług anonimowo lub pod pseudonimem.

13.16. Wydawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Partner lub Pracownik Partnera będą korzystać z Serwisu.

14. Postanowienia końcowe

14.1. Partner nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających ze Zlecenia bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy.

14.2. Wydawca ma prawo jednostronnej zmiany Polityki Bezpieczeństwa, zwłaszcza w przypadku wprowadzania nowych Usług.

14.3. Wszelkie zmiany Polityki Bezpieczeństwa wprowadzone przez Wydawcę obowiązują od daty wskazanej w ich treści, przy czym nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Partnera o wprowadzeniu zmian. Informacja o wprowadzonych zmianach może w szczególności nastąpić poprzez przesłanie Partnerowi linku do nowej wersji Polityki Bezpieczeństwa.

14.4. Jeżeli Partner nie akceptuje zmian wprowadzonych w Polityce Bezpieczeństwa, przysługuje mu prawo do wypowiedzenia Zlecenia z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno nastąpić na piśmie i zostać wysłane na adres Wydawcy podany w pkt 1 ppkt. 1.1 Polityki Bezpieczeństwa Strony uznają, że niezłożenie przez Partnera wypowiedzenia w terminie, o którym mowa powyżej, jest równoznaczne z oświadczeniem o zgodzie na dokonanie zmian Polityki Bezpieczeństwa.

14.5. Strony zgodnie ustalają, iż komunikacja w trakcie wykonywania Zlecenia, nieprowadząca do zmiany Zlecenia, może odbywać się pisemnie lub emailem na adresy wskazane w Zleceniu.

14.6. Zlecenie wchodzi w życie z dniem podpisania przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli i zostaje zawarte na czas realizacji przedmiotu Zlecenia, którego to szczegółowe okresy wykonywania reguluje treść Zlecenia.

14.7. Wszelkie spory wynikające ze Zlecenia Strony będą starały się rozwiązywać polubownie. W przypadku braku polubownego zakończenia sporu, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Wydawcy.

14.8. W sprawach nie uregulowanych Polityką Bezpieczeństwa bądź wprost Zleceniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i właściwych ustaw.

14.9. Każda zmiana Zlecenia lub jego załączników wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

14.10. Wszelkie nagłówki użyte w treści Polityki Bezpieczeństwa mają jedynie na celu ułatwienie orientacji w jego tekście i nie mają wpływu na wykładnię Polityki Bezpieczeństwa.

14.11. W przypadku rozbieżności między Regulaminem a Zleceniem a Polityką Bezpieczeństwa zastosowanie znajduje Zlecenie.

14.12. Regulamin i Polityka Bezpieczeństwa znajduje się na stronie www.Paneldewelopera.pl oraz w siedzibie Wydawcy wskazanej w postanowieniu pkt 1 ppkt. 1.1 Polityki Bezpieczeństwa.